Super Mario's Yoshi
0
× 6
0
× 2
0
× 2
0
0
× 4
0
× 2
0
× 2
0
× 3
0
× 2
0
× 2