0
\$\begingroup\$

This code is to recreate the game 'Earthworms'. The part I need help with is the main :: IO() part. I want to split this part ...

     let aantalTegenspelers = 2
     let rijTegels = maakDeRijTegels
     let spelers = deSpelers ( aantalTegenspelers) firstName 

from the main IO() to a function createGame

I tried this

 createGame :: Int -> String -> IO ()
 createGame aantal firstName= do let rijTegels = volleRijTegels
                  let spelers = deSpelers aantal firstName 
                  w <- spelSpelen rijTegels spelers 0
                  putStrLn (w ++ "dit is iets")

and then call it in main with

eindstand <- createGame (digitToInt aantalTegenspelers) firstName

Another thing I tried is


 eindstand <- spelSpelen rijTegels spelers 0 
      where rijTegels = volleRijTegels
          spelers = deSpelers (digitToInt aantalTegenspelers) firstName 

But then it says "parse error on input ‘=’ Perhaps you need a 'let' in a 'do' block?"

I don't know where to look for the mistake. Whether it is syntax or semantics. Is there anyone who could tell me how to create the function and get the main split?

This is the whole code:

module Dobbelspel where

import Data.Char
import Data.List 
import System.IO
import System.Random
import Data.IORef

data Dobbelsteen = Steen Char 
          deriving (Show, Eq) 
data Tegel = Teg Int Int 
       deriving (Show, Eq) 
data Speler = Spel Tactiek Spelersstapel String 
type Tactiek = ([Dobbelsteen] -> [Dobbelsteen] -> IO [Dobbelsteen], [Dobbelsteen] -> Int -> IO Bool)
type Spelersstapel = [Tegel]


------------------------------ROTZOOITJE MET MAIN ...  NOG OPSCHONEN----------------------------------------- 

main :: IO () 
main = do putStrLn ("Hoi! Je speelt regenwormen. Wat is je naam?")
     firstName <- getLine 
     putStrLn ("Beste "++ firstName ++ ", je speelt tegen twee computertegenstanders. Ze heten Lap en Top.")
     -- putStr "Tegen hoeveel computertegenstanders wil u spelen? (Dit spel is voor 2 tot 8 personen) Niet dat ik met dit getal iets ga doen, want de default waarde staat op 2 en die wordt gepakt "
   --  n <- getChar
     let aantalTegenspelers = 2 
     let rijTegels = maakDeRijTegels
     let spelers = deSpelers ( aantalTegenspelers) firstName 
  --   putStrLn ("Alle " ++ show (length rijTegels) ++ " tegels liggen klaar. " ++ firstName ++ " begint!")
     winnaar <- {-maakNieuwSpel (digitToInt aantalTegenspelers) firstName-} spelSpelen rijTegels spelers 0 (aantalTegenspelers +1) -- dit getal betekent wie er gaat beginnen
      {-   where rijTegels = maakDeRijTegels
            spelers = deSpelers (digitToInt aantalTegenspelers) firstName -}
     putStrLn ("Het spel is afgelopen. De eindstand is " ++ winnaar)

deSpelers :: Int -> String -> [Speler]
deSpelers aantalTegenspelers firstName = do [Spel {- HIERZOOOOOO -} computerTactiek [] firstName, Spel computerTactiek [] "Lap", Spel computerTactiek [] "Top"]

maakSpelers :: Int -> String -> IO [Speler]
maakSpelers n naam = undefined -- do return (spelers n+1 naam)

spelers 0 naam = [(naam, [], spelerTactiek)]
spelers n naam = [("Speler" ++ [(intToDigit n)], [], computerTactiek)]

maakDeRijTegels :: [Tegel] -- deze functie maakt de rij tegels van 21 tot 36.
maakDeRijTegels = zipWith Teg [21..36] (replicate 4 1 ++ replicate 4 2 ++ replicate 4 3 ++ replicate 4 4)


------------------------------SPEL SPELEN----------------------------------------- 

spelSpelen :: [Tegel] -> [Speler] -> Int -> Int -> IO String -- de RijTegels, de spelers en degene die gaat spelen (int)
spelSpelen []    spelers spelerNr aantalSpelers= do return (show (bepaalWinnaar spelers))
spelSpelen rijTegels spelers spelerNr aantalSpelers= do let Spel tactiek stapel naam = (spelers !! spelerNr) -- ??? wat betekent dit

                            putStrLn ("\nDeze speler is nu aan de beurt: " ++ naam)
                            score <- startBeurt tactiek (\x -> elem x (geldigeScore spelers naam rijTegels))
                            let rijTegelsNieuw = pakTegelAlsMogelijk rijTegels score
                            let rijTegelsTeruggelegdNieuw = geefTegelTerug spelers rijTegels score
                            let spelersAfgepaktNieuw = pakTegelAf spelers score
                            let spelersNieuw = voegTegelToeAanSpelerVanStapel spelersAfgepaktNieuw score naam rijTegelsTeruggelegdNieuw
                            putStrLn ("De beurt van speler " ++ naam ++ " is nu afgelopen.")
                            printStatus rijTegelsNieuw spelersNieuw
                            spelSpelen rijTegelsNieuw spelersNieuw ( (spelerNr+1) `mod` aantalSpelers) aantalSpelers -- die 3 moet het aantal spelers zijn. 

geefTegelTerug :: [Speler] -> [Tegel] -> Int -> [Tegel] 
geefTegelTerug spelers rijTegels score = [stapel !! 0 | (Spel tactiek stapel naam) <- spelers, (heeftTegelNr (stapel) score)] ++ rijTegels
   where 
     heeftTegelNr:: Spelersstapel -> Int -> Bool
     heeftTegelNr [] _ = False
     heeftTegelNr ((Teg nr waarde):xs) score = nr == score

pakTegelAf :: [Speler] -> Int -> [Speler] 
pakTegelAf spelers score = [Spel tactiek (pakTegelAlsMogelijk stapel score) naam | (Spel tactiek stapel naam) <- spelers]

voegTegelToeAanSpelerVanStapel :: [Speler] -> Int -> String -> [Tegel] -> [Speler] 
voegTegelToeAanSpelerVanStapel spelers score spelerAandeBeurt rijTegels = [ Spel tactiek (voegTegelToe rijTegels (Spel tactiek stapel naam) spelerAandeBeurt score ) naam | (Spel tactiek stapel naam) <- spelers]
   where
     voegTegelToe :: [Tegel]-> Speler -> String -> Int -> Spelersstapel
     voegTegelToe rijTegels (Spel _ stapel naam) spelerAandeBeurt score = if naam == spelerAandeBeurt then 
                                         [Teg nr waarde | (Teg nr waarde)<- rijTegels, nr == score] ++ stapel
                                        else
                                         stapel

bepaalWinnaar :: [Speler] -> [(Int, String)]
bepaalWinnaar spelers = [  (sum [waarde | (Teg _ waarde) <- stapel], naam)  |  (Spel _ stapel naam) <- spelers]

printStatus :: [Tegel] -> [Speler] -> IO ()
printStatus rijTegels spelers = do putStrLn ("Overgebleven tegels zijn " ++ show rijTegels)
                  putStrLn ("De gepakte tegels van de spelers zijn " ++ show [ (naam, stapel) | (Spel _ stapel naam) <- spelers])

pakTegelAlsMogelijk :: [Tegel] -> Int -> Spelersstapel
pakTegelAlsMogelijk stapel score = [Teg nr waarde | (Teg nr waarde) <- stapel, not(nr == score)]

geldigeScore :: [Speler] -> String -> [Tegel] -> [Int]
geldigeScore spelers spelerNrAandeBeurt tegels = [x | (Teg x _) <- tegels] ++ [y | (Teg y _) <- (geefBovensteTegelSpelers spelers spelerNrAandeBeurt)]

geefBovensteTegelSpelers :: [Speler] -> String -> [Tegel] 
geefBovensteTegelSpelers spelers spelerAandeBeurt = [stapel!!0 | (Spel _ stapel naam) <- spelers, not (null stapel) , not (naam == spelerAandeBeurt)]


------------------------------BEURT---------------------------------------- 

startBeurt :: Tactiek -> (Int -> Bool) -> IO Int
startBeurt (pakken, doorgaan) f = do stenen <- worp 8
                   putStrLn ("Je hebt deze stenen geworpen: " ++ (intercalate ", " [[x] | Steen x <- stenen] ))
                   gepakteStenen <- pakken stenen []
                   restvdBeurt (pakken, doorgaan) f gepakteStenen

restvdBeurt :: Tactiek -> (Int -> Bool) -> [Dobbelsteen] -> IO Int
restvdBeurt (pakken, doorgaan) f gepakteStenen = do stenen <- worp (8 - (length gepakteStenen))
                          putStrLn ("worp: " ++ intercalate ", " [[x] | Steen x <- stenen] ++ "   -- Al gepakte stenen: (" ++ intercalate ", " [[x] | Steen x <- gepakteStenen] ++ ")")
                          if kanSpelerPakken stenen gepakteStenen then
                           do gepakteStenenDezeBeurt <- pakken stenen gepakteStenen
                             let alleStenen = gepakteStenen ++ gepakteStenenDezeBeurt
                             let score = sum[if d == 'W' then 5 else digitToInt d | (Steen d) <- alleStenen]
                             if scoreControle alleStenen f score then
                             do gaDoor <- doorgaan alleStenen score
                               if gaDoor then 
                                do restvdBeurt (pakken, doorgaan) f alleStenen
                               else
                                return score
                               else
                                do restvdBeurt (pakken, doorgaan) f alleStenen
                          else 
                           do putStrLn ("Helaas! Je kan niet meer pakken! Je score is 0")
                            return 0

scoreControle:: [Dobbelsteen] -> (Int -> Bool) -> Int -> Bool 
scoreControle alleStenen functie score = if length [x | Steen(x) <- alleStenen, x == 'W'] > 0 && (if functie score then True else False ) then True
                  else False

worp :: Int -> IO [Dobbelsteen]  -- goed
worp 0 = return []
worp aantalStenen = do x <- randomRIO (1,6::Int)
            xs <- worp (aantalStenen-1)
            return (Steen (['1', '2', '3', '4', '5', 'W'] !! (x-1)):xs)

kanSpelerPakken :: [Dobbelsteen] -> [Dobbelsteen] -> Bool
kanSpelerPakken stenen gepakteStenen = length [Steen x | Steen (x) <- stenen, (aantalStenenInLijst gepakteStenen (x:"")) == 0] > 0

aantalStenenInLijst :: [Dobbelsteen] -> String -> Int
aantalStenenInLijst stenen [] = 0
aantalStenenInLijst stenen keuzeSteen = length [Steen x | Steen (x) <- stenen , x == (keuzeSteen !! 0)]
------------------------------INTERACTIEVE SPELER----------------------------- 
spelerTactiek :: Tactiek
spelerTactiek = (pakkenSpeler, doorgaanSpeler)

pakkenSpeler :: [Dobbelsteen] -> [Dobbelsteen] -> IO [Dobbelsteen]
pakkenSpeler stenen gepakteStenen = do putStr ("Kies welke dobbelstenen je opzij wil leggen, minimaal 1.\n")
                    putStr ("Deze steen moet een andere letter/cijfer hebben dan wat je al gepakt hebt.\n")
                    putStr ("Typ in welke soort steen je wil pakken: ")
                    keuzeSteen <- getLine
                    if (aantalStenenInLijst stenen keuzeSteen) < 1 {-|| (aantalStenenInLijst gepakteStenen keuzeSteen) > 0)-} then--isGepakteSteenOngeldig stenen gepakteStenen keuzeSteen then
                     do putStrLn ("Je hebt deze leter/cijfer niet gegooid. Pak iets anders.")
                      pakkenSpeler stenen gepakteStenen
                    else if (aantalStenenInLijst gepakteStenen keuzeSteen) > 0 then
                     do putStrLn ("Je hebt deze steen al. Pak iets anders.")
                      pakkenSpeler stenen gepakteStenen
                    else
                     return [Steen x | Steen (x) <- stenen , x == (keuzeSteen !! 0)]

doorgaanSpeler :: [Dobbelsteen] -> Int -> IO Bool
doorgaanSpeler gepakteStenen score = do putStr ("doorgaan (score is " ++ show score ++ ")?(j/n)")
                    doorgaan <- getLine
                    if doorgaan == "j" then
                     do return True
                    else
                     do putStrLn ("score is " ++ show score)
                       return False

------------------------------EENVOUDIGE SPELCOMPUTER----------------------------- 
computerTactiek :: Tactiek
computerTactiek = (pakkenComputer, doorgaanComputer)

pakkenComputer :: [Dobbelsteen] -> [Dobbelsteen] -> IO [Dobbelsteen] 
pakkenComputer stenen gepakteStenen = do return [Steen x | Steen(x) <- stenen, x == maximum [x | Steen (x) <- stenen, (aantalStenenInLijst gepakteStenen (x:[])) == 0]]

doorgaanComputer :: [Dobbelsteen] -> Int -> IO Bool
doorgaanComputer gepakteStenen score = do putStrLn ("computer stopt met " ++ intercalate ", " [[x] | Steen x <- gepakteStenen] ++ " (score is " ++ show score ++ ")")
                     return False


New contributor
Elzine Burger is a new contributor to this site. Take care in asking for clarification, commenting, and answering. Check out our Code of Conduct.
\$\endgroup\$

put on hold as off-topic by esote, 200_success, pacmaninbw, Edward, яүυк 2 days ago

This question appears to be off-topic. The users who voted to close gave this specific reason:

 • "Code not implemented or not working as intended: Code Review is a community where programmers peer-review your working code to address issues such as security, maintainability, performance, and scalability. We require that the code be working correctly, to the best of the author's knowledge, before proceeding with a review." – esote, 200_success, pacmaninbw, Edward, яүυк
If this question can be reworded to fit the rules in the help center, please edit the question.

 • \$\begingroup\$ This is a request for a specific rewrite, not a request for review. Please take a look at the help center and note that we only deal with questions that request reviews here. \$\endgroup\$ – Mast Apr 17 at 10:57
 • \$\begingroup\$ An unrelated side-note: please stick to English when programming software you might want to share with others. Code should be self-explanatory, and yours is only so when you happen to know Dutch. There's a lot more people on the internet fluent in English than in Dutch ;-) \$\endgroup\$ – Mast Apr 17 at 10:58
0
\$\begingroup\$

I fixed it! Jeahj :)


main :: IO () 
main = do putStrLn ("Hoi! Je speelt regenwormen. Wat is je naam?")
     firstName <- getLine 
     putStrLn ("Beste "++ firstName ++ ", je speelt tegen twee computertegenstanders. Ze heten Lap en Top.")
     winnaar <- startSpel firstName
     putStrLn ("Het spel is afgelopen. De eindstand is " ++ winnaar)

startSpel :: String -> IO String
startSpel firstName = do putStrLn ("Beste "++ firstName ++ ", je speelt tegen twee computertegenstanders. Ze heten Lap en Top.")
             let aantalTegenspelers = 2 -- (digitToInt n) -- voor zo lang ik nog niks geïmplementeerd heb om zelf aantal spelers te kunnen kiezen
             let rijTegels = maakDeRijTegels
             let spelers = deSpelers ( aantalTegenspelers) firstName 
             winnaar <- spelSpelen rijTegels spelers 0 (aantalTegenspelers +1) -- dit getal betekent wie er gaat beginnen
             return (winnaar)
New contributor
Elzine Burger is a new contributor to this site. Take care in asking for clarification, commenting, and answering. Check out our Code of Conduct.
\$\endgroup\$

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.