5
\$\begingroup\$

I want to learn how to create websites and I have started learning Django web framework. I think Django is very good alternative for PHP and it isn't too complex as JEE. I'm very satisfied learning Django framework. So, within the framework of science I made a blog in Django. I would receive an opinion about quality of my code (views, urls, models, forms):

views.py:

from django.core.mail import send_mail
from django.core.paginator import Paginator, EmptyPage, PageNotAnInteger
from django.db.models import Count
from django.shortcuts import render, get_object_or_404
from django.views.generic import ListView
from haystack.query import SearchQuerySet
from taggit.models import Tag
from .forms import EmailPostForm, CommentForm, SearchForm
from .models import Post, Comment

# Create your views here.
class PostListView(ListView):
  queryset = Post.published.all()
  context_object_name = 'posts'
  paginate_by = 3
  template_name = 'blog/post/list.html'

def post_list(request, tag_slug=None):
  object_list = Post.published.all()
  tag = None

  if tag_slug:
    tag = get_object_or_404(Tag, slug=tag_slug)
    object_list = object_list.filter(tags__in=[tag])

  paginator = Paginator(object_list, 3) # Trzy posty na każdej stronie.
  page = request.GET.get('page')
  try:
    posts = paginator.page(page)
  except PageNotAnInteger:
    # Jeżeli zmeinna page nie jest liczbą całkowitą,
    # wówczas pobierana jest pierwsza strona wyników.
    posts = paginator.page(1)
  except EmptyPage:
    # Jeżeli zmienna page ma wartość większą niż numer ostatniej strony
    # wyników, wtedy pobierana jest ostatnia strona wyników.
    posts = paginator.page(paginator.num_pages)
  return render(request,
      'blog/post/list.html',
      {'page': page,
      'posts': posts,
      'tag': tag})

def post_detail(request, year, month, day, post):
  post = get_object_or_404(Post, slug=post,
      status='published',
      publish__year=year,
      publish__month=month,
      publish__day=day)

  # Lista aktywnych komentarzy dla danego posta.
  comments = post.comments.filter(active=True)

  if request.method == 'POST':
    # Komentarz został opublikowany.
    comment_form = CommentForm(data=request.POST)
    if comment_form.is_valid():
      # Utworzenie obiektu Comment, ale jeszcze nie zapisujemy go w bazie danych.
      new_comment = comment_form.save(commit=False)
      # Przypisanie komentarza do bieżącego posta.
      new_comment.post = post
      # Zapisanie komentarza w bazie danych.
      new_comment.save()
  else:
    comment_form = CommentForm()

  # Lista podobnych postów.
  post_tags_ids = post.tags.values_list('id', flat=True)
  similar_posts = Post.published.filter(tags__in=post_tags_ids)\
      .exclude(id=post.id)
  similar_posts = similar_posts.annotate(same_tags=Count('tags'))\
      .order_by('-same_tags','-publish')[:4]

  return render(request,
      'blog/post/detail.html',
      {'post': post,
        'comments': comments,
        'comment_form': comment_form,
        'similar_posts': similar_posts})

def post_share(request, post_id):
  # Pobranie posta na podstawie jego identyfikatora.
  post = get_object_or_404(Post, id=post_id, status='published')
  sent = False

  if request.method == 'POST':
    # Formularz został wysłany.
    form = EmailPostForm(request.POST)
    if form.is_valid():
      # Weryfikacja pól formularza zakończyła się powodzeniem...
      cd = form.cleaned_data
      post_url = request.build_absolute_uri(
          post.get_absolute_url())
      subject = '{} ({}) zachęca do przeczytania "{}"'.format(cd['name'], cd['email'], post.title)
      message = 'Przeczytaj post "{}" na stronie {}\n\n Komentarz dodany przez {}: {}'.format(post.title, post_url, cd['name'], cd['comments'])
      send_mail(subject, message, 'admin@myblog.com', [cd['to']])
      sent = True
  else:
    form = EmailPostForm()
  return render(request, 'blog/post/share.html', {'post': post,
    'form': form,
    'sent': sent})

def post_search(request):
  form = SearchForm()
  if 'query' in request.GET:
    form = SearchForm(request.GET)
    if form.is_valid():
      cd = form.cleaned_data
      results = SearchQuerySet().models(Post)\
          .filter(content=cd['query']).load_all()
      # Obliczenie całkowitej liczby wyników.
      total_results = results.count()
      return render(request,
          'blog/post/search.html',
          {'form': form,
            'cd': cd,
            'results': results,
            'total_results': total_results})
  else:
    return render(request,
        'blog/post/search.html',
        {'form': form})

forms.py:

from django import forms
from .models import Comment

class EmailPostForm(forms.Form):
  name = forms.CharField(max_length=25)
  email = forms.EmailField()
  to = forms.EmailField()
  comments = forms.CharField(required=False,
      widget=forms.Textarea)

class CommentForm(forms.ModelForm):
  class Meta:
    model = Comment
    fields = ('name', 'email', 'body')

class SearchForm(forms.Form):
  query = forms.CharField()

urls.py:

from django.conf.urls import url
from . import views
from .feeds import LatestPostsFeed

urlpatterns = [
    # Widoki posta.
    url(r'^$', views.post_list, name='post_list'),
    #url(r'^$', views.PostListView.as_view(), name='post_list'),
    url(r'^(?P<year>\d{4})/(?P<month>\d{2})/(?P<day>\d{2})/'\
        r'(?P<post>[-\w]+)/$',
        views.post_detail,
        name='post_detail'),
    url(r'^(?P<post_id>\d+)/share/$', views.post_share,
      name='post_share'),
    url(r'^tag/(?P<tag_slug>[-\w]+)/$', views.post_list,
      name='post_list_by_tag'),
    url(r'^feed/$', LatestPostsFeed(), name='post_feed'),
    url(r'^search/$', views.post_search, name='post_search'),
    ]

models.py:

from django.db import models
from django.utils import timezone
from django.contrib.auth.models import User
from django.core.urlresolvers import reverse
from taggit.managers import TaggableManager

# Create your models here.
class PublishedManager(models.Manager):
  def get_queryset(self):
    return super(PublishedManager,
        self).get_queryset()\
            .filter(status='published')

class Post(models.Model):
  STATUS_CHOICES = (
      ('draft', 'Roboczy'),
      ('published', 'Opublikowany'),
      )
  title = models.CharField(max_length=250)
  slug = models.SlugField(max_length=250,
      unique_for_date='publish')
  author = models.ForeignKey(User,
      related_name='blog_posts')
  body = models.TextField()
  publish = models.DateTimeField(default=timezone.now)
  created = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
  updated = models.DateTimeField(auto_now=True)
  status = models.CharField(max_length=10,
      choices=STATUS_CHOICES,
      default='draft')
  objects = models.Manager() # Menedżer domyślny
  published = PublishedManager() # Menedżer niestandardowy
  tags = TaggableManager()

  class Meta:
    ordering = ('-publish',)

  def __str__(self):
    return self.title

  def get_absolute_url(self):
    return reverse('blog:post_detail',
        args=[self.publish.year,
          self.publish.strftime('%m'),
          self.publish.strftime('%d'),
          self.slug])

class Comment(models.Model):
  post = models.ForeignKey(Post, related_name='comments')
  name = models.CharField(max_length=80)
  email = models.EmailField()
  body = models.TextField()
  created = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
  updated = models.DateTimeField(auto_now=True)
  active = models.BooleanField(default=True)

  class Meta:
    ordering = ('created',)

  def __str__(self):
    return 'Komentarz dodany przez {} dla posta {}'.format(self.name, self.post)
\$\endgroup\$